Undergraduate Thesis – Bachelor of Science In Construction 2010

Student Title Abstract
Abd. Rahman Nazir

Menaiktaraf Kawasan Rehat Dan Rawat (R&R) Di Lebuhraya Utara Selatan

More
Ang Peow Yong

Concrete Quality At Construction Site

More
Chai Wai Chun

Perlaksanaan Pembinaan Mempan Di Dalam Industri Binaan

More
Fathiyatun Aminah Ahmad

Pengurusan Sisa Binaan Mengikut Konsep 3r Dalam Projek Pembinaan

More
Komathi A/P Manoger

Tindakan Tidak Selamat Pekerja Di Tapak Binaan

More
Mahadi Mustafa

Audit Keselamatan Di Tapak Bina

More
Mahalatchumy Raman

Tahap Pelaksanaan Kewajipan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Seperti Yang Diperuntukkan Dalam Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

More
Maureen Ambrose

Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Berkesan Di Tapak Bina Dari Pandangan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Tapak

More
Mohamad Hanafi Pandak
Abdullah

Amalan Keselamatan Buruh Di Tapak Bina

More
Mohd Al Kausar Abdullah

Pelaksanaan Perjumpaan Toolbox Di Tapak Bina

More
Mohd Shahabil Ismail

Kesedaran Pelajar Ipta Terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Bina

More
Muhd Syafiq Gusti Kasan

Faktor Ketiadaan Pengambil Alihan Projek Terbengkalai Oleh Pemaju Di Negeri Johor

More
Murni A/P Ambut

Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Pembinaan: Penggunaan Kelengkapan Perlindungan Diri (Ppe)

More
Noraziati Adani Komaruddin

Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Iso 9000 Oleh Firma Kontraktor

More
Norhidayah Sulong

Kajian Perancangan Dan Susunatur Tapak Bina Oleh Kontraktor Dalam Projek Pembinaan Di Kawasan Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Skudai

More
Norsafiah Norazman

Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan-Bangunan Sekolah

More
Norhafiza Abu Bakar

Tindakan Kontraktor Dalam Menangani Kenaikan Harga Bahan Binaan

More
Pau Ngek Ling

Kajian Terhadap Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar Bidang Pembinaan

More
Rosariah Awang

Perbandingan Perlaksanaan Kaedah Pengurusan Keselamatan Bagi Projek Pembinaan Konvensional Dengan Sistem Binaan Berindustri (Ibs)

More
Tan Mei Ying

Pendekatan Penilaian Perubahan Kerja Oleh Firma Perunding Juruukur Bahan Dan Firma Kontraktor

More
Zainab Samewoi

Tahap Kesedaran Kontraktor Terhadap Latihan Keselamatan Di Tapak Bina

More